پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۱ مطلب با موضوع «شاعران معاصر :: محمدحسین نعمتی» ثبت شده است

خشکیده کویری است نه برگی و نه باغی

از ما نگرفته است به جز مرگ سراغی


ساقی به در میکده قفلی زده پیداست

آنقدر نمانده است که پر گردد ایاغی


سر می زند از دانه ی گندم علفی هرز

از آتش ققنوس به جا مانده کلاغی


کم مانده در این سردی بازار محبت

خورشید دلم را بفروشم به چراغی


مرهم ننهادند به داغ دل ما هیچ

داغ است که باید نهم از داغ به داغی