پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

می‌توان خواند از جبین خاک، احوال مرا

بس که پیش یار حرفم بر زمین افتاده است


(صائب تبریزی)

گر کشد قاتل من چشم مبندید مرا
زانکه یک دیدن او قیمت صد جان باشد
روز محشر چو بپرسند ز من قاتل را
دیده را نام برم اول و زان پس دل را
هیچ می دانی چرا جان را نثارت می کنم؟
تا یقین گردد تو را می خواهم از جان بیشتر