پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

پیرِ مُغان

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود *** سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

چندان که رسانید بلاها به سر من
یا رب مرسان هیچ بلایی به سر او را

(انوری)
تا که ویران شدم آمد به کفم گنج مراد
خانه ی سیل غم آباد که ویرانم کرد

(شاطر عباس صبوحی)
خدا به دشمنت ای آشنا نشان ندهد
از آن چه بر سر من بی تو بار بار گذشت

(قهار عاصی)
سلامت آرزو داری برو ترک سلامت کن
به ساحل موج این دریا شکستن می برد زودش

(بیدل دهلوی)
ما هلاکیم و نصیب دگران آب حیات
ما خرابیم و طبیب دگرانست مسیح

(محتشم کاشانی)
قدم ز وادی کثرت کسی نهد بیرون
که سوی کعبه ی وحدت چو وحدت آرد رو

(وحدت کرمانشاهی)
من از میان چو شدم دوست در میان آمد
مه آشکار شود ابر چون شود یک سو

(وحدت کرمانشاهی)
گر نوح ز غرق سوی ساحل ره یافت
این غرق شدن همی بود ساحل ما

(امام خمینی قدس الله نفسه الزکیة)